hledej
  
Pouit filtry: 

Veobecn obchodn podmnky a reklaman d 14.07.2016

Veobecn obchodn podmnky spolenosti Jaromr Pur - ELEKTRO PUR
ke kupn smlouv

1. VODN USTANOVEN
1.1 Tyto obchodn podmnky (dle jen OP) upravuj vztahy mezi smluvnmi stranami kupn smlouvy, kdy na jedn stran je obchodn spolenost Jaromr Pur, velkoobchod, maloobchod, se sdlem: Balbnova 215/24, 77900 Olomouc, provozovna: ELEKTRO PUR, Sladkovskho 53a, ( arel stavebnin BALUS ) 78371 Olomouc - Holice jako prodvajcm (dle jen prodvajc) a na stran druh je kupujc (dle jen kupujc).
1.2 Kupujcm je spotebitel nebo podnikatel.
1.3 Spotebitelem je kad lovk, kter mimo rmec sv podnikatelsk innosti nebo mimo rmec samostatnho vkonu svho povoln uzavr kupn smlouvu s prodvajcm nebo s prodvajcm jinak jedn.
1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatn vykonv na vlastn et a odpovdnost vdlenou innost ivnostenskm nebo obdobnm zpsobem se zmrem init tak soustavn za elem dosaen zisku. Za podnikatele je povaovna mimo jin pro ely ochrany spotebitele tak kad osoba, kter uzavr smlouvy souvisejc s vlastn obchodn, vrobn nebo obdobnou innost i pi samostatnm vkonu svho povoln, poppad osoba, kter jedn jmnem nebo na et podnikatele.
1.5 Kupujc uinnm objednvky jako nvrhu na uzaven kupn smlouvy, ppadn uzavenm rmcov kupn smlouvy potvrzuje, e se seznmil s tmito OP, a e s nimi vslovn souhlas, a to ve znn platnm a innm v okamiku odesln objednvky, ppadn uzaven rmcov kupn smlouvy. Kupujc zrove souhlas s tm, e se vzjemn vztahy mezi nm a prodvajcm budou dit tmito OP.
1.6 Odchyln psemn ujednn smluvnch stran v kupn smlouv maj pednost ped ustanovenmi tchto OP. 

2. UZAVEN KUPN SMLOUVY
2.1 Kupn smlouva mezi prodvajcm a kupujcm je zpravidla uzavrna tak, e kupujc uin nvrh na uzaven kupn smlouvy adresovan prodvajcmu (dle jen nabdka nebo objednvka):
2.1.1 osobn nebo v zastoupen v mst sdla prodvajcho,
2.1.2 prostednictvm elektronick poty, piem za okamik uzaven kupn smlouvy se povauje potvrzen objednvky kupujcho prodvajcm uinn psemn nebo prostedky komunikace na dlku,
2.1.3 prostednictvm internetovho obchodu prodvajcho (dle jen e-shop) dostupnho na webov adrese www.pur-elektro.cz pi objednvce je kupujc zrove povinen zakrtnout, e souhlas s OP, jinak by nebylo mono objednvku uskutenit; za okamik uzaven smlouvy se povauje potvrzen objednvky kupujcho prodvajcm uinn psemn nebo prostedky komunikace na dlku,
2.1.4 prostednictvm telefonu, piem za okamik uzaven kupn smlouvy se povauje okamik, kdy prodvajc objednvku zbo stn prostednictvm telefonu potvrd,
2.1.5 prostednictvm faxu, piem za okamik uzaven kupn smlouvy se povauje okamik, kdy prodvajc objednvku zbo prostednictvm faxu potvrd.
2.2 Elektronick pota, e-shop, telefon a fax jsou v tchto OP spolen oznaovny jako prostedky komunikace na dlku.
2.3 Kupn smlouva je uzavena a po dosaen shody o vech jejch nleitostech. Obsahuje-li pijet nabdky dodatky, vhrady, omezen, odchylky nebo jin zmny je tento projev vle odmtnutm nabdky a projevem nov nabdky. Objednvka kupujcho nesm odkazovat na jin obchodn podmnky (p. nkupn podmnky kupujcho apod.) ne na tyto OP. Kupujc na sebe pebr nebezpe zmny okolnost v souvislosti s prvy a povinnostmi vzniklmi na zklad a v souvislosti s kupn smlouvou.
2.4 Kupujc uinnm objednvky zpsobem dle l. 2.1.2 a 2.1.5 stvrzuje, e souhlas s uzavenm kupn smlouvy na dlku a souasn akceptuje tyto OP.
2.5 Kupujc si je vdom, e mu koup zbo ze sortimentu prodvajcho nevznikaj dn prva na pouvn registrovanch znaek, obchodnch nzv, firemnch log i patent prodvajcho nebo dalch spolenost, nen-li v konkrtnm ppad zvltn smlouvou sjednno jinak.

3. KUPN CENA
3.1 Kupn cenou se pro ely tchto OP rozum kupn cena za odevzdn zbo a peveden vlastnickho prva k nmu.
3.2 Kupn cena je:
3.2.1 stanoven jednostrann prodvajcm u jednotlivch druh zbo a uveden v cenku prodvajcho,
3.2.2 smluvn dohodnut mezi prodvajcm a kupujcm a uveden v kupn smlouv.
3.3 Nen-li uvedeno jinak, je kupn cena uveden v cenku prodvajcho nebo kupn smlouv bez DPH. Ke kupn cen bude pipotena DPH v zkonn vi uren zkonem ke dni uzaven kupn smlouvy.
3.4 Kupn cena zpravidla nezahrnuje nklady na pepravu, dodn zbo, baln, nen-li dohodnuto jinak.
3.5 Nabdka zbo prodvajcho je v ppad uinn objednvky prostedky komunikace na dlku k dispozici na webov adrese www.pur-elektro.cz.
3.6 Nabdka zbo prodvajcho je v ppad uinn objednvky osobn nebo v zastoupen v sdle prodvajcho k dispozici v sdle prodvajcho.
3.7 Sortiment zbo je prbn aktualizovn, spolen s nm je prbn aktualizovn i cenk, ve kterm jsou uvedeny aktuln kupn ceny zbo.

4. PLATEBN PODMNKY
4.1 Kupujc je povinen za zbo zaplatit kupn cenu dle kupn smlouvy uvedenou na faktue v souladu s cenkem prodvajcho, resp. smluvnm ujednnm prodvajcho a kupujcho.
4.2 Faktura (daov doklad) je kupujcmu zaslna na adresu jeho sdla, msta podnikn nebo bydlit, pop. na adresu, kterou jako doruovac kupujc prodvajcmu vslovn uvede, a to zpravidla spolen se zbom. Nen-li faktura (daov doklad) zaslna kupujcmu spolen s objednanm zbom, m se za to, e podal o zasln faktury (daovho dokladu) na jinou adresu, ppadn neobdren faktury (daovho dokladu) je kupujc povinen prodvajcmu prokazateln oznmit. Faktura (daov doklad) je v ppad osobnho pevzet zbo v sdle prodvajcho doruovna kupujcmu pi pevzet zbo v sdle prodvajcho.
4.3 Kupn cena za zbo je splatn:
4.3.1 v ppad osobnho pevzet zbo v sdle prodvajcho dnem osobnho pevzet zbo, nen-li ve faktue (daovm dokladu) na zklad dohody mezi prodvajcm a kupujcm sjednan jin termn splatnosti kupn ceny,
4.3.2 v ppad pepravy zbo dopravcem dnem pevzet zbo doruenho dopravcem, nen-li ve faktue (daovm dokladu) na zklad dohody mezi prodvajcm a kupujcm sjednan jin termn splatnosti kupn ceny.
4.4 Kupn cenu je kupujc oprvnn prodvajcmu uhradit:
4.4.1 v hotovosti v sdle prodvajcho,
4.4.2 v hotovosti pi dodn zbo dopravcem tomuto dopravci jako tzv. dobrku,
4.4.3 bezhotovostnm pevodem ve prospch bankovnho tu uvedenho ve faktue (daovm dokladu), platba kupn ceny se povauje za uskutennou dnem pipsn kupn ceny na bankovn et prodvajcho.
4.5 Vlastnick prvo ke zbo pechz na kupujcho a okamikem plnho zaplacen kupn ceny kupujcm prodvajcmu, do tto doby zstv zbo ve vlunm vlastnictv prodvajcho. Nebezpe kody na zbo pechz na kupujcho zpsobem dle l. 5.3 tchto OP.

5. DODAC PODMNKY
5.1 Zbo je kupujcmu dodvno takto:
5.1.1 osobnm odbrem zbo kupujcm v sdle prodvajcho; v ppad osobnho odbru zbo je zbo oprvnn vyzvednout pouze kupujc nebo zstupce kupujcho, kter se proke plnou moc i jinm povenm kupujcho k osobnmu odbru zbo,
5.1.2 odeslnm zbo kupujcmu prostednictvm dopravce ve smluvnm vztahu s prodvajcm, a to po zem esk republiky i jinho sttu; cena pepravy se d cenkem dopravce innm ke dni proveden pepravy zbo,
5.1.3 odeslnm zbo kupujcmu prostednictvm dopravce ve smluvnm vztahu s kupujcm; kupujc je povinen oznmit prodvajcmu v pedstihu nejmn 2 pracovnch dn termn vyzvednut zbo, specifikaci dopravce a osoby oprvnn k pevzet zbo, jinak je prodvajc oprvnn odmtnout nakldku zbo; cenu pepravy hrad v celm rozsahu kupujc.
5.2 Za dodn zbo je povaovn okamik pedn zbo prvnmu dopravci k peprav.
5.3 Nebezpe kody na zbo pechz na kupujcho v ppad osobnho odbru zbo kupujcm v sdle prodvajcho okamikem pevzet zbo kupujcm nebo zstupcem kupujcho, a v ppad odesln zbo kupujcmu prostednictvm dopravce okamikem pedn zbo prvnmu dopravci pro pepravu zbo kupujcmu.
5.4 Nastanou-li po uzaven kupn smlouvy okolnosti majc charakter vy moci nebo jin objektivn skutenosti, kter brn prodvajcmu dodat zbo kupujcmu vas, m prodvajc prvo pimen dodac lhtu prodlouit nebo od kupn smlouvy odstoupit. Proke-li prodvajc, e nemohl ani pi vynaloen veker pe dnho hospode zabrnit prodlouen dodac lhty zbo kupujcm, nen odpovdn za kodu, kter tmto prodlouenm kupujcmu vznikne.
5.5 Zbo je kupujcmu dodvno spolen s dodacm listem.
5.6 Pi pevzet zbo potvrd kupujc dopravci na dodacm list druh a poet obalovch jednotek. Na pozdj uplatovn nrok z vad zbo (reklamaci) v potu obalovch a pokozench jednotek zbo nebude brn zetel. Pokud kupujc zjist zejm rozdly i vady zbo, nap. v druhu a potu zbo uvedenm na dodacm list, vnjm pokozen nebo oznaen, zaznamen zjitn rozdly nebo vady na dodac list, na kter zrove uvede iteln sv jmno, datum, ppadn raztko a ve stvrd svm podpisem. Tento dodac list si kupujc nech potvrdit dopravcem. 
5.7 V ppad, e kupujc odmtne pevzt zbo pro nkterou ze zejmch zvad, uvede tuto skutenost na dodac list, kter vrt i s vadnm i nepln doruenm zbom zpt dopravci.

6. PRODLEN SMLUVNCH STRAN, SANKCE
6.1 V ppad prodlen kupujcho s hradou kupn ceny je prodvajc oprvnn poadovat po kupujcm zaplacen smluvn pokuty ve vi 0,1 % z kupn ceny za kad den prodlen a do zaplacen. Nrok prodvajcho na nhradu kody zpsoben poruenm povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn pokuta, nen doten. Kupujc je povinen uhradit prodvajcmu smluvn pokutu ve lht 7 dn ode dne doruen vzvy k jejmu uhrazen.
6.2 V ppad prodlen kupujcho s hradou kupn ceny je prodvajc oprvnn poadovat po kupujcm zaplacen smluvnho roku z prodlen ve vi 0,05 % z kupn ceny za kad den prodlen a do zaplacen.

7. ODSTOUPEN OD KUPN SMLOUVY
7.1 Poru-li strana kupn smlouvu podstatnm zpsobem nebo stanov-li tak tyto OP, me druh strana bez zbytenho odkladu od kupn smlouvy odstoupit. Podstatn je takov poruen povinnosti, o nm strana poruujc kupn smlouvu ji pi uzaven kupn smlouvy vdla nebo musela vdt, e by druh strana kupn smlouvu neuzavela, pokud by toto poruen pedvdala; v ostatnch ppadech se m za to, e poruen podstatn nen. Pro vylouen pochybnost se stanov, e za podstatn poruen kupn smlouvy se povauje:
7.1.1 prodlen kupujcho s hradou kupn ceny o vce ne 10 dn od doby splatnosti kupn ceny,
7.1.2 prodlen prodvajcho s dodnm zbo o vce ne 10 dn od sjednanho termnu dodn zbo.
7.2 Je-li kupujcm spotebitelem a je-li kupn smlouva uzavena prostedky komunikace na dlku, je kupujc oprvnn odstoupit od kupn smlouvy i bez uveden dvodu ve lht 14 dn ode dne pevzet zbo. Formul pro odstoupen kupujcho od kupn smlouvy, kter je spotebitelem, je dostupn na webov adrese www.pur-elektro.cz. Odstoup-li kupujc-spotebitel od kupn smlouvy, je povinen vrtit prodvajcmu zbo zpt, a to bez zbytenho odkladu nebo nejpozdji do 14 dn od odstoupen od kupn smlouvy. Odstoup-li kupujc-spotebitel od kupn smlouvy, vrt mu prodvajc vechny penn prostedky vetn nklad na dodn zbo, kter od kupujcho-spotebitele na zklad kupn smlouvy pijal, a to bez zbytenho odkladu nebo nejpozdji do 14 dn od odstoupen od kupn smlouvy. Prodvajc vslovn upozoruje kupujcho-spotebitele, e nklady spojen s vrcenm zbo v ppad odstoupen od kupn smlouvy nese v cel vi kupujc-spotebitel. Kupujc-spotebitel odpovd za snen hodnoty zbo v dsledku nakldn s tmto zbom jinm zpsobem, ne kter je nutn k obeznmen se s povahou a vlastnostmi zbo, vetn jeho funknosti.
7.3 Jakmile strana oprvnn odstoupit od kupn smlouvy oznm druh stran vhradn psemnou formou, e od kupn smlouvy odstupuje, nebo e na kupn smlouv setrvv, neme volbu ji sama zmnit.
7.4 Odstoupenm od kupn smlouvy se zvazek zruuje od potku a v rozsahu jeho ink zanikaj prva a povinnosti stran.

8. ODPOVDNOST ZA VADY, ZRUKA
8.1 Prva a povinnosti smluvnch stran ohledn odpovdnosti prodvajcho za vady zbo se d zkonem . 89/2012 Sb., obanskm zkonkem, ve znn pozdjch pedpis (dle jen obansk zkonk) a je-li kupujcm spotebitelem, dle tak zkonem . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znn pozdjch pedpis.
8.2 Veker vady zbo je kupujc povinen uplatnit u prodvajcho vhradn psemnou formou bez zbytenho odkladu, jakmile se o vad zbo dozv.
8.3 Prodvajc rozhodne o reklamaci kupujcho bez zbytenho odkladu, ve sloitch ppadech do 30 dn ode dne uplatnn reklamace, nedohodne-li se prodvajc s kupujcm na del lht. 
8.4 U zbo prodvanho za ni kupn cenu neodpovd prodvajc za vadu, pro kterou byla sjednna ni kupn cena.
8.5 Zbo s pokozenm obalem mus bt vrceno ihned po zjitn vady pi doruen zbo. Pi pedvn reklamovanho zbo dopravci je kupujc povinen nechat si od dopravce potvrdit dodac list.
8.6 Prva kupujcho vyplvajc z odpovdnosti prodvajcho za vady, vetn zrun odpovdnosti prodvajcho, uplatuje kupujc u prodvajcho psemn na adrese sdla prodvajcho. 
8.7 Reklamovan zbo mus bt dn zabaleno, nesm dojt k jeho zneitn i poruen originlnho obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace. 

9. ZPRACOVN DAJ O KUPUJCM
9.1 Kupujc souhlas s tm, aby daje o kupujcm byly zpracovny v nezbytnm rozsahu v souvislosti s uzavenm kupn smlouvy.
9.2 Kupujc souhlas s tm, aby prodvajc jako sprvce zpracovval jeho daje za elem zkvalitnn slueb prodvajcho, a to po dobu od udlen tohoto souhlasu do uplynut 4 let od ukonen poslednho smluvnho nebo jinho prvnho vztahu mezi kupujcm a prodvajcm. Tento souhlas se zpracovnm daj je udlen zejmna v souladu s obanskm zkonkem, zkonem . 480/2004 Sb., o nkterch slubch informan spolenosti, ve znn pozdjch pedpis, a v ppad klienta fyzick osoby i v souladu se zkonem . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj a o zmn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis.
9.3 daje budou pouity vhradn jen pro marketingov ely prodvajcho.
9.4 Souhlas je kupujc oprvnn kdykoli odvolat, odvoln mus bt uinno vi prodvajcmu v psemn form.

10. JIN SMLUVN UJEDNN
10.1 Bez pedchozho vslovnho psemnho souhlasu prodvajcho nen kupujc oprvnn postoupit (vetn zajiovacho postoupen pohledvky i prva) nebo zastavit sv pohledvky za prodvajcm, ppadn postoupit kupn smlouvu nebo jej st nebo prva a povinnosti z n vyplvajc.
10.2 Pro ely uzaven kupn smlouvy se m za to, e psemn oznmen zaslan druh stran prostednictvm provozovatele potovnch slueb na adresu sdla, msta podnikn, bydlit nebo kupujcm vslovn uveden doruovac adresy se povauj za doruen 3. pracovnm dnem po odesln, v ppad zasln na adresu v jinm sttu 15. den po odesln, a to i v ppad, e se pjemce o zasln pslun psemn zsilky nedozvdl nebo se v mst doruen nezdroval.
10.3 Prva vznikl na zklad kupn smlouvy i z poruen kupn smlouvy se promluj v promlec lht 5 let ode dne, kdy prvo mohlo bt uplatnno poprv.
10.4 Strany na sebe uzavenm kupn smlouvy pebraj nebezpe zmny okolnost. Ped uzavenm kupn smlouvy strany zvily pln hospodskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pln vdomy okolnost kupn smlouvy, jako i okolnost, kter mohou po uzaven kupn smlouvy nastat. Kupn smlouvu nelze mnit rozhodnutm soudu v jakkoli jej sti.
10.5 Je-li v tchto OP dohodnuta forma prvnho jednn v psemn form, nebude pro tento el povaovna vmna e-mailovch i jinch elektronickch zprv.

11. VOLBA PRVA, PSLUNOSTI SOUDU
11.1 Je-li kupujc osobou, kter m sdlo, msto podnikn i bydlit na zem jinho sttu, strany se dohodly, e smluvn vztah mezi nimi se d platnm a innm prvnm dem esk republiky. Prvnm dem esk republiky se d vechny ostatn prvn vztahy vyplvajc z kupn smlouvy.
11.2 Strany se dohodly, e pro rozhodovn spor jsou pslun soudy v esk republice. Je-li kupujcm podnikatel a kupn smlouva je uzavrna v rmci podnikatelsk innosti stran, strany se dohodly, e mstn pslunm soudem prvnho stupn je soud, v jeho obvodu m sdlo prodvajc, nestanov-li zvltn zkon v danm ppad pslunost vlunou.

12. ZVREN USTANOVEN
12.1 Prvn vztahy mezi smluvnmi stranami vslovn neupraven kupn smlouvou a tmito OP se d platnmi prvnmi pedpisy esk republiky, zejmna obanskm zkonkem.
12.2 Pokud se njak lnek OP stane neplatnm, neinnm nebo nevynutitelnm nebo bude v rozporu s platnmi prvnmi pedpisy, plat, e je pln oddliteln od ostatnch lnk danho dokumentu, a tedy ostatn lnky OP zstvaj nadle v pln platnosti a innosti. Na msto dotenho ustanoven OP se pouije ustanoven pslunho obecn zvaznho prvnho pedpisu.
12.3 Kupn smlouva vznikl na zklad OP obsahuje pln ujednn o pedmtu kupn smlouvy a vech nleitostech, kter strany mly a chtly ve smlouv ujednat, a kter povauj za dleit pro zvaznost tto kupn smlouvy. dn projev stran uinn pi jednn o tto smlouv ani projev uinn po uzaven tto kupn smlouvy nesm bt vykldn v rozporu s vslovnmi ustanovenmi OP a kupn smlouvy a nezakld dn zvazek dn ze stran.

13. PLATNOST A INNOST OBCHODNCH PODMNEK
13.1 Tyto OP jsou platn a inn od 1. 1. 2014 do vydn aktualizovanho znn OP.
13.2 Aktuln znn OP je k dispozici na webovch strnkch prodvajcho www.pur-elektro.cz, zloka O spolenosti, Obchodn podmnky.
TOPlist
"SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 9.29832458496E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=410 ORDER BY position" = 0.000101804733276 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=414" = 9.3936920166E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=414" = 9.60826873779E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=414" = 9.60826873779E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=414" = 9.3936920166E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=413" = 8.89301300049E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=413" = 9.29832458496E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=413" = 8.98838043213E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=413" = 9.60826873779E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=411" = 9.3936920166E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=411" = 9.41753387451E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=411" = 9.41753387451E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=412" = 9.20295715332E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=412" = 0.000242948532104 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=412" = 0.000118017196655 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=412" = 0.000101089477539 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 6.50882720947E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=408 ORDER BY position" = 6.69956207275E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=409" = 6.69956207275E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=409" = 6.79492950439E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=409" = 6.60419464111E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=409" = 6.48498535156E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 6.50882720947E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=396 ORDER BY position" = 7.10487365723E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=397" = 8.70227813721E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=398" = 6.98566436768E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=398" = 6.60419464111E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=398" = 7.10487365723E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=398" = 6.60419464111E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=399" = 6.69956207275E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=399" = 6.50882720947E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=399" = 6.5803527832E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=399" = 6.69956207275E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=400" = 6.38961791992E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=400" = 6.38961791992E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=400" = 6.41345977783E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=400" = 6.60419464111E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=401" = 6.91413879395E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=401" = 6.69956207275E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=401" = 6.60419464111E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=401" = 6.69956207275E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=402" = 6.5803527832E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=402" = 6.50882720947E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=402" = 6.60419464111E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=402" = 6.60419464111E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=403" = 7.70092010498E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=403" = 0.000101089477539 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=403" = 6.5803527832E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=403" = 9.98973846436E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=404" = 6.50882720947E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=404" = 6.79492950439E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=404" = 6.79492950439E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=404" = 6.69956207275E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=405" = 6.79492950439E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=405" = 6.69956207275E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=405" = 0.000144004821777 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=405" = 6.79492950439E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 6.19888305664E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=419 ORDER BY position" = 6.79492950439E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=437" = 6.79492950439E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=427" = 6.60419464111E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=427" = 6.79492950439E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=427" = 6.69956207275E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=427" = 6.69956207275E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=426" = 7.08103179932E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=426" = 3.79085540771E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=426" = 3.81469726562E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=426" = 3.81469726562E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=425" = 3.69548797607E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=425" = 3.88622283936E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=425" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=425" = 3.69548797607E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=420" = 3.69548797607E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=420" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=420" = 3.69548797607E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=421" = 3.81469726562E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=421" = 3.71932983398E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=421" = 3.91006469727E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=421" = 3.69548797607E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=422" = 3.69548797607E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=422" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=422" = 3.69548797607E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=423" = 3.69548797607E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=423" = 3.81469726562E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=423" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=423" = 3.88622283936E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=424" = 3.88622283936E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=424" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=424" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=424" = 3.60012054443E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 2.69412994385E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=372 ORDER BY position" = 2.88486480713E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=394" = 2.88486480713E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=394" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=394" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=394" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=395" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=395" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=395" = 2.78949737549E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=395" = 2.71797180176E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=382" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=373" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=373" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=373" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=373" = 2.8133392334E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=374" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=374" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=374" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=374" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=393" = 2.90870666504E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 2.8133392334E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=363 ORDER BY position" = 3.00407409668E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=458" = 2.69412994385E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=461" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=461" = 3.21865081787E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=461" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=461" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=378" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=378" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=378" = 2.78949737549E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=377" = 2.88486480713E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=460" = 2.69412994385E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=460" = 2.88486480713E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=460" = 2.78949737549E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=460" = 2.88486480713E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=388" = 3.09944152832E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=388" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=388" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=388" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=387" = 2.69412994385E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=387" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=387" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=387" = 2.90870666504E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=386" = 3.00407409668E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=386" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=386" = 3.00407409668E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=386" = 2.78949737549E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=385" = 2.88486480713E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=385" = 3.69548797607E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=385" = 2.8133392334E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=385" = 2.8133392334E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=464" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=464" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=464" = 2.88486480713E-5 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=464" = 2.88486480713E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 2.78949737549E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=368 ORDER BY position" = 2.71797180176E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=406" = 2.78949737549E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=406" = 2.88486480713E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=406" = 2.90870666504E-5 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 2.8133392334E-5 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=369 ORDER BY position" = 3.00407409668E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=416" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=416" = 2.90870666504E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=416" = 2.88486480713E-5 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=440" = 2.90870666504E-5 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=440" = 3.00407409668E-5 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=440" = 2.90870666504E-5